هزینه برق چیلر

همواره بحث هزینه و صرفه اقتصادی در استفاده از سیستم حرف اول را می زند. اینکه یک سیستم چه مقدار انرژی مصرف می کند و آیا استفاده از آن با صرفه است حائز اهمیت می باشد.از آنجایی که چیلر اسکرال نیز از انرژی الکتریسیته به عنوان نیرومحرکه خود بهره می برند این قضیه برای آن ها به عنوان هزینه برق مطرح می گردد.

مصرف برق چیلرهای تراکمی

سیستم چیلر تراکمی از دستگاه های مختلفی ایجاد شده اند که عبارت اند از:

  • کمپرسور
  • اواپراتور
  • کندانسور
  • برج خنک کننده

هر کدام از این ها مصرف انرژی دارند که مقدار استفاده هر یک با دیگری متفاوت است.

بیشترین مصرف برق در چیلرهای تراکمی مربوط به کمپرسور می باشد که از یک موتور الکتریکی استفاده می کند.

همچنین پمپ متصل شده به اوپراتور نیز مصرف انرژی دارد اما مصرف آن در حد موتور الکتریکی کمپرسور نیست.

در چیلر هوا هوا خنک، بر روی کندانسور ها فن هایی قرار گرفته است که هر کدام از آن فن ها نیز برق مصرف می کنند.

در عوض در چیلرهای تراکمی آب خنک، کندانسور با فن خنک نمی شود بلکه از یک مبدل حرارتی پوسته لوله استفاده می کند که در آن آب توسط یک پمپ به برج خنک کننده منتقل شده و این پمپ مصرف الکتریسیته دارد.

هزینه برق چیلر

هزینه برق مصرفی چیلرها

بسته به اینکه چه نوع سیستم را برای گرمایش و سرمایش محیط درنظر گرفته ایم مقدار هزینه متفاوت می باشد.

هر دستگاه تهویه ای دارای کاتالوگ هستند که با استخراج توان الکتریکی ورودی به آن که بر حسب کیلو وات ساعت است، می توان با یک ضرب و تقسیم ساده مقدار هزینه برق مصرفی چیلر جذبی را بدست آورد.

مقایسه هزینه برق مصرفی چیلر تراکمی و جذبی

با توجه به نوع کارکرد متفاوت این دو نوع چیلر هزینه برق مصرفی آن نیز متفاوت است. چیلر های جذبی به دلیل آنکه بخش اعظم انرژی آن توسط گاز تامین می شود هزینه برق مصرفی کمتری نسبت به چیلرهای تراکمی دارد.

تماس با ما